Add Inquiry Form
વિદ્યાર્થીએ આપેલી છેલ્લી કોઈ પણ પરીક્ષા કે જેનું પરિણામ એની પાસે હોય તેના પર્સન્ટેજ અહી લખવા.
જો ફાઈનલ રીઝલ્ટ ના હોય તો છેલ્લી પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ અપલોડ કરવું.